Thong bao DBCL

Thông báo V/v đẩy nhanh tiến độ viết báo cáo tự đánh giá (244/CĐVH-HĐTĐG)

0 comments

Kính gửi:      Các nhóm chuyên trách

Để đẩy nhanh tiến độ viết báo cáo tự đánh giá 2016, Thường trực Hội đồng tự đánh giá đề nghị các nhóm chuyên trách nhanh chóng bổ sung, thay đổi các minh chứng; chỉnh sửa báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn theo ý kiến góp ý của Thường trực Hội đồng tự đánh giá và chuyển về Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng hạn chót vào ngày 20/7/2016. Hồ sơ chuyển về Trung tâm gồm có:

  • Danh mục minh chứng đã bổ sung (Phụ lục 9)
  • Các minh chứng bản giấy
  • Báo cáo tiêu chuẩn, tiêu chí (Phụ lục 6).

Cùng chủ đề

Thong bao DBCL

Thông báo cung cấp thông tin 3 công khai năm học 2016 – 2017

Kính gửi: – Phòng Đào tạo,                  – Phòng Tổ...

thong-bao-Khao thi

Thông báo V/v cập nhật điểm HKII (16-17) vào hệ thống quản lý đào tạo CEMS (15/TB-KT)

Thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc...

thong-bao-Khao thi

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings