Thong bao DBCL

Thông báo V/v đẩy nhanh tiến độ viết báo cáo tự đánh giá (244/CĐVH-HĐTĐG)

0 comments

Kính gửi:      Các nhóm chuyên trách

Để đẩy nhanh tiến độ viết báo cáo tự đánh giá 2016, Thường trực Hội đồng tự đánh giá đề nghị các nhóm chuyên trách nhanh chóng bổ sung, thay đổi các minh chứng; chỉnh sửa báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn theo ý kiến góp ý của Thường trực Hội đồng tự đánh giá và chuyển về Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng hạn chót vào ngày 20/7/2016. Hồ sơ chuyển về Trung tâm gồm có:

  • Danh mục minh chứng đã bổ sung (Phụ lục 9)
  • Các minh chứng bản giấy
  • Báo cáo tiêu chuẩn, tiêu chí (Phụ lục 6).

Cùng chủ đề

thong_bao1

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN 1 NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian: Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018 Mục đích:...

thong-bao-Khao thi
danh muc MC

Báo cáo tự đánh giá

Năm 2019 Báo cáo tự đánh giá CSGDNN Báo cáo...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings