thong_bao1

Thông báo rà soát hệ thống các quy trình làm việc và công bố sự phù hợp của HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (3/5/2017)

0 comments

THÔNG BÁO

Về việc rà soát hệ thống các quy trình làm việc của

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Thông tin và Truyền thông;

Thực hiện kế hoạch 312/KH-ISO ngày 18 tháng 08 năm 2016 về việc duy trì và cải tiến Hệ thống chất lượng của trường Cao Đẳng CNTT Hữu Nghị Việt – Hàn năm học 2016 -2017;

Ban ISO đề nghị các đơn vị thuộc Trường triển khai thực hiện một số nội dung sau:

– Rà soát hệ thống quy trình làm việc hiện có của đơn vị, lập danh sách gửi về Thư ký Ban ISO. Đề nghị ghi cụ thể quy trình tiếp tục được duy trì, áp dụng; quy trình không áp dụng (nêu lý do không áp dụng).

– Chỉnh sửa các lỗi còn tồn tại theo bảng “Đề nghị chỉnh sửa” đính kèm.

– Lập trang bìa của quy trình theo mẫu.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo này và gửi các quy trình hoàn chỉnh về Thư ký Ban ISO (Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng) bằng cả 2 hình thức: file mềm và bản giấy trước ngày 30/05/2017. Đồng thời báo cáo tiến độ thông qua báo cáo tuần của từng đơn vị.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:                                                      

BGH (b/c);

– Các đơn vị thuộc trường;

– Lưu: VT, KT.

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Võ Duy Thanh

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings