box_vbpl

Thông tư 116/2015/TT-BTC Quy đinh công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

0 comments

1. Nội dung chi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

Thông tư 116 quy định nội dung chi do các cơ quan thực hiện:

Trong đó chi hoạt động kiểm tra xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến, mở rộng, hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm:

– Đào tạo nghiệp vụ kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, công bố và duy trì, cải tiến, mở rộng, hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng;

– Thuê tổ chức chứng nhận để phối hợp kiểm tra việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (nếu có);

– Hội nghị, hội thảo chuyên đề để triển khai các hoạt động kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008;

– Công tác phí, thuê phương tiện đi lại phục vụ hệ thống quản lý chất lượng ISO (nếu có).

2. Khung mức chi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào cơ quan hành chính nhà nước

Mức chi chính sách chất lượng ISO 9001 đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã có mô hình khung được Thông tư số 116/2015 quy định như sau:

-Chi hoạt động thuê tổ chức tư vấn:

+Đối với cơ quan lần đầu xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 60 triệu đồng/01 cơ quan.

+Đối với cơ quan xây dựng mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 30 triệu đồng/01 cơ quan.

-Chi hoạt động do cơ quan thực hiện hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 (không bao gồm kinh phí xây dựng mô hình khung; kinh phí duy trì, cải tiến; kinh phí chi hoạt động kiểm tra) theo Thông tư 116/2015/TT-BTC:

+Lần đầu xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 65 triệu đồng/01 cơ quan.

+Xây dựng mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 50 triệu đồng/01 cơ quan.

Trong đó: mức chi hệ thống quản lý chất lượng ISO tối đa xây dựng 01 quy trình xử lý công việc để áp dụng tại cơ quan là 2 triệu đồng/01 quy trình.

3. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước, các cơ quan căn cứ vào nhiệm vụ tư vấn, xây dựng, áp dụng, công bố và duy trì, cải tiến, mở rộng, hoàn chỉnh Hệ thống quản lý chất lượng, kế hoạch tuyên truyền, đào tạo, kiểm tra áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và quy định tại Thông tư 116/2015/BTC lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi tiết áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào cơ quan hành chính nhà nước theo các nguồn: ngân sách Trung ương; ngân sách địa phương; nguồn tài trợ, viện trợ; nguồn thu hợp pháp khác, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị mình gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Thông tư 116 quy định công tác quản lý tài chính đối với các hoạt động: tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và tuyên truyền, đào tạo, kiểm tra, thuê tổ chức chứng nhận phối hợp kiểm tra chính sách chất lượng ISO 9001,… Thông tư số 116/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 26/10/2015.

Xem chi tiết tại đây

 

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐỀ THI (QT.01-KT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình xây...

quy trinh

QUY TRÌNH LƯU TRỮ HỒ SƠ (QT.01-HCQT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Văn bản này...

quy trinh

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings