box_vbpl

Văn bản ISO

0 comments

CHÍNH PHỦ VÀ CÁC BỘ

  1. Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
  2. Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
  3. Thông tư 116/2015/TT-BTC Quy đinh công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
  4. Quyết định số 2351/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Thông tin và Truyền thông

CẤP TRƯỜNG

  1. Quyết định số 423/QĐ-CĐVH ngày 20/11/2015 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn V/v công bố Hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  2. Quyết định số 603/QĐ-CĐVH ngày 6/10/2016 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn V/v hủy bỏ tài liệu thuộc Hệ thống QLCL

  3. Quyết định số 602/QĐ-CĐVH ngày 6/10/2016 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn Về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu thuộc Hệ thống QLCL
  4. Quyết định số 629/QĐ-CĐVH ngày 24/10/2016 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn Về việc bổ sung tài liệu thuộc Hệ thống QLCL

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT (QT.02-TCCB)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy định thống...

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU (QT.02-KHTC)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẰNG/CHỨNG CHỈ (QT.01-ĐT)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings