box_vbpl

Văn bản ISO

0 comments

CHÍNH PHỦ VÀ CÁC BỘ

  1. Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
  2. Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
  3. Thông tư 116/2015/TT-BTC Quy đinh công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
  4. Quyết định số 2351/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Thông tin và Truyền thông

CẤP TRƯỜNG

  1. Quyết định số 587/QĐ-CĐVH ngày 27/12/2017 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn V/v công bố Hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH DỰ GIỜ TRÊN LỚP ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN (QT.06-KT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Văn bản này...

thong-bao-Khao thi

Thông báo

Hội nghị tập huấn kiến thức hệ thống QLCL và...

DANH SÁCH CÁC QUY TRÌNH

(Theo Quyết định số 587/QĐ-CĐVH ngày 27/12/2017 của Hiệu trưởng Trường...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings