box_vbpl

Những văn bản trong công tác Đảm bảo chất lượng

0 comments

CHÍNH PHỦ VÀ CÁC BỘ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Loại văn bản
Văn bản chung
1 73/2015/NĐ -CP 08/09/2014 Qui định về phân tầng và xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học Nghị định
Giáo dục nghề nghiệp
1 49/2018/NĐ-CP 30/03/2018 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Nghị định
2 28/2017/TT-BLĐTBXH 15/12/2017 Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp Thông tư
3 15/2017/TT-BLĐTBXH 08/06/2017 Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Thông tư
4 1229/QĐ-BLĐTBXH 04/08/2017 Đính chính Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn KĐCL GDNN Quyết định
5 23/TCGDNN-KĐCL 26/01/2018 Hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn KĐCL  cơ sở GDNN Hướng dẫn
6 1690/TCGDNN-KĐCL 23/07/2018 Hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn KĐCL  chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Hướng dẫn
Đánh giá cơ sở giáo dục đại học
1 32/2015/TT-BGDĐT 16/12/2015 Qui định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với cơ sở giáo dục đại học Thông tư
2 24/2015/TT-BGDĐT 23/09/2015 Qui định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục Thông tư
3 62/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Thông tư
4 06/VBHN-BGDĐT 04/03/2014 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 Văn bản hợp nhất
5 08/VBHN-BGDĐT 04/03/2014 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 Văn bản hợp nhất
6 527/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/05/2013 Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học Hướng dẫn
7 528/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/05/2013 Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng Hướng dẫn
8 462/KTKĐCLGD-KĐĐH 09/05/2013 Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Hướng dẫn
9 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH 29/08/2014 Hướng dẫn ĐGN trường ĐH, CĐ và TCCN Hướng dẫn
10 1237/ KTKĐCLGD-KĐĐH 03/8/2016 Hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học Hướng dẫn
Đánh giá chương trình đào tạo GDĐH
1 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN Thông tư
2 04/2016/TT-BGDÐT 14/03/2016 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học Thông tư

 

3 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ GD ĐH Hướng dẫn
4 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn tự đánh giá CTĐT Hướng dẫn
5 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn đánh giá ngoài CTĐT Hướng dẫn


CẤP TRƯỜNG

Cùng chủ đề

Thong bao DBCL

Thông báo V/v đẩy nhanh tiến độ viết báo cáo tự đánh giá (244/CĐVH-HĐTĐG)

Kính gửi:      Các nhóm chuyên trách Để đẩy nhanh tiến...

Kế hoạch đảm bảo chất lượng

Kế hoạch đảm báo chất lượng 2018 Kế hoạch đảm...

hoi dong

Hội đồng tự đánh giá

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tự đánh...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings